Deze website is eigendom van Construlux bvba.

Contactgegevens

Construlux bvba

Zandstraat 105, 3580 Beringen

Construlux1@skynet.be

011 / 35 13 91

BTW BE 0867.635.108

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Construlux of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Construlux levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Construlux de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Construlux kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op bovenstaande contactgegevens.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Construlux geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Construlux kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Construlux verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

PRIVACYVERKLARING

De meeste informatie op onze website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel als je via onze website een e-mail naar ons stuurt of een afspraak boekt, dan laat je een aantal persoonsgegevens bij ons achter. In deze Privacyverklaring leggen wij je uit wat wij met je persoonlijke gegevens doen. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, dan kan je contact opnemen met Linda Baute op het e-mailadres: construlux1@skynet.be.

Construlux bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 105, 3580 Beringen; ondernemingsnummer BE0867.635.108. Construlux verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

Je hebt het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Construlux bvba, Zandstraat 105, 3580 Beringen, Construlux1@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te verwijderen, te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij bezorgen je binnen 14 dagen een antwoord. Mocht je niet het verwachte antwoord op je verzoek ontvangen, dan kan je een klacht indienen bij de privacycommissie via www.privacycommissie.be.

Tijdens je bezoek aan de website ontvangen wij enkel je persoonsgegevens als je ons een e-mail stuurt of als je een afspraak met één van onze barbiers boekt.

Als je via “Contact” op de website een e-mail naar ons stuurt, dan ontvangen wij uiteraard je e-mailadres. Enkel Christophe De Gauquier en Linda Baute hebben toegang tot deze e-mail. Onze medewerkers hebben geen toegang tot deze e-mail. Wij gebruiken je gegevens niet om door te geven of door te verkopen aan derden.

Om een afspraak bij ons te kunnen plannen, gebruiken wij een Third Party Plugin: de Online Appointment Scheduling Calender Software “Setmore”. Op www.setmore.com kan je de Privacy Policy lezen. Als je via “Book Appointment” een afspraak bij ons plant, dan moet je een klantprofiel aanmaken zodat je je gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Wij vragen daarbij om een aantal gegevens in te vullen: je naam, adres (optioneel), telefoonnummer en e-mailadres. We vragen je naam omdat we natuurlijk graag weten wie er een afspraak heeft. Je e-mailadres wordt gebruikt door Setmore om je een bevestigingsmail van je afspraak te sturen. Je telefoonnummer hebben we nodig om je te kunnen bereiken ingeval een afspraak verplaatst zou moeten worden, of om je te bellen ingeval je, ondanks de bevestigingsmail de afspraak toch vergeten zou zijn. In je klantprofiel kan je steeds zelf je gegevens wijzigen.

Als je telefonisch of live contact met ons opneemt om een afspraak te plannen, dan vragen wij ook je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij plannen de afspraak dan zelf in via Setmore. Dit om ervoor te zorgen dat onze afsprakenkalender klopt en om te vermijden dat er dubbele boekingen plaatsvinden.

Zowel Christophe De Gauquier en Linda Baute, als onze medewerkers hebben toegang tot de gegevens op Setmore. Wij moeten uiteraard allemaal de kalender met gemaakte afspraken kunnen raadplegen en wij moeten allemaal een afspraak voor een klant kunnen boeken, wijzigen of annuleren.

Wij gebruiken je gegevens niet om bij te houden wanneer en hoe lang je de website bezocht hebt en welke pagina’s je bezocht hebt. Wij gebruiken je gegevens niet voor  analytische doeleinden; niet voor automatische besluitvorming;  niet om advertenties te tonen. We tonen gewoonweg geen enkele advertentie, niet van onszelf en niet van derden. Wij gebruiken je gegevens niet om door te verkopen aan derden. Wij gebruiken enkel je mailadres om je op de hoogte te brengen van acties en promoties. Deze mail bevat steeds een uitschrijflink.

De betrokken categorieën van persoonsgegevens worden bewaard tot maximum 14 dagen volgend op je verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens.

COOKIEBELEID

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Daarnaast bestaan er ‘Third Party cookies’. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentie plug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. Construlux maakt GEEN gebruik van dit soort cookies op haar website. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat de First party cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Onze algemene website bevat een link naar onze webshop. De disclaimer- & privacy- en cookieverklaring die je nu leest geldt enkel voor onze algemene website. Bij het bezoeken van de webshop, kan je steeds de disclaimer- & privacy- en cookieverklaring op die website raadplegen, alsook onze verkoopsvoorwaarden.

Construlux behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd in december 2021.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.